fbpx

REGULAMENT ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL “Câștigă un (re)branding pentru afacerea ta!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul desfășurat pe pagina de Facebook, pagina oficială de Facebook a Premiere M, este organizat de SC PREMIERE M SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea 6/15, cod 400034, jud. Cluj.Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare în secțiunea Notes pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/premierem.ro, fiind disponibil oricărui participant.

 

SECŢIUNEA2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/premierem.ro

 

SECŢIUNEA3. DURATA CONCURSULUI

Concursul “Câștigă un (re)branding pentru afacerea ta!” se desfășoara în perioada 15 – 31 august 2020, asa cum este comunicat si pe wall-ul paginii https://www.facebook.com/premierem.ro

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane juridice, reprezentate legal de persoana fizică ce înscrie respectiva persoană juridică în Concurs și numită în continuare Participant, prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul https://premierem.ro/concurs-branding, care au sediul social în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului. La Concurs nu au dreptul să participe persoanele care nu au vârsta minimă de 18 ani împliniți până la data începerii acestui Concurs și nici persoanele care nu reprezintă legal persoane juridice. Prin reprezentant legal al unei persoane juridice, în scopul acestui Concurs, se înțelege orice persoană fizică majoră care are dreptul legal de a antrena o persoană juridică într-un contract.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS ȘI DE PREMIERE

Pentru a participa la Concurs, fiecare Participant trebuie să parcurgă următorii pași:


 • să acceseze linkul https://premierem.ro/concurs-branding și să răspundă corect și complet la toate câmpurile prezentate, referitoare la: date de contact, descrierea afacerii/produsului/serviciului pentru care doresc servicii de branding sau rebranding din partea Organizatorului și motivul pentru care își doresc serviciul de branding sau rebranding din partea Organizatorului. Participantul poate opta pentru o singură variantă de servicii, respectiv branding sau rebranding;

 • să urmărească pagina de Facebook Premiere M, pentru a fi la curent cu eventuale noutăți postate, legate de prezentul Concurs.


Alegerea câștigătorilor se va face prin votul juriului, după următoarele criterii:


 • coerența informațiilor transmise prin intermediul formularului de înscriere în Concurs;

 • complexitatea proiectului (avantaj proiecte complexe);

 • posibilitatea realizării de către Organizator a unui branding sau rebranding la cel mai înalt nivel calitativ, bazat pe înțelegerea businessului/produsului/serviciului pentru care se solicită serviciile Organizatorului.


Juriul va fi format din trei specialiști în branding din partea Organizatorului, iar regula de vot aplicabilă este cea a majorității (respectiv minim 2 din 3).

 

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:


 • un premiu constând în prestarea în mod gratuit de servicii de branding (rebranding, după caz), evaluate la 700 euro+TVA. Pachetul de servicii de branding sau rebranding constă în: creare (sau modificare, după caz) logo și realizarea unui ghid de utilizare a acestuia: culori primare și secundare, fonturi, tipuri de imagini, tonul vocii în comunicare, reguli de utilizare Așa Da/Așa Nu, aplicații pentru articole de papetărie (cărți de vizită, coală cu antet, mapă documente, mici personalizări), simulare décor autovehicule, exemple pentru afișaj outdoor și exemple pentru utilizarea în mediul online.

 • două premii constând în reducere cu 50% de la prețul de 700 euro+TVA, respectiv 350 euro+TVA, pentru servicii de branding sau rebranding, în aceeași componență a serviciilor menționată la punctul anterior.


Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani și nici cu alte produse sau servicii decat cele comunicate inițial.

Premiile se vor concretiza prin semnarea contractelor de prestări servicii de branding sau rebranding între câștigători și Organizator.

Toate taxele/impozitele suplimentare cad în sarcina exclusivă a Organizatorului.

 

Validarea câștigătorilor:

Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori (pentru a se anunța câștigătorii și pentru preluarea de la aceștia a datelor de identificare și semnarea contractului de prestări servicii), telefonic sau prin emailul declarat la înscrierea în Concurs, pentru a se realiza următoarele: identificare, validare și comunicarea modalităţii de prezentare a premiului.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat, nu răspunde la telefon și nici la emailul trimis în acest sens în termen de 48 de ore, conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând ca premiul sa fie oferit altui Participant printr-o nouă procedură de vot. Dacă după două runde de vot oricare dintre premii nu este revendicat, acesta se pierde și Concursul încetează de drept.
În faza validării: câştigătorul va comunica SC PREMIERE M SRL datele personale și datele persoanei juridice pe care o reprezintă legal, pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, un număr de telefon alternativ, adresa de email profesională. Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:


 • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;

 • Câstigătorul nu a răspuns pentru confirmarea validării în termen de 48 de ore conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;

 • Câștigatorul nu furnizează datele personale solicitate de către Organizator.


 

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31.08.2020 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit- de natură a face imposibilă derularea.

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.
Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.
Platforma Facebook nu este responsabilă pentru condițiile prezentate în acest Regulament.

 

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.


Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:


 • nume şi prenume

 • număr de telefon

 • adresa de e-mail


Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris pe email, la adresa office@premierem.ro de către Organizator.